مشاهیر،مشاهیر ایرانی ، پی یر امید یار، کارآفرین ایرانی ،کار آفرین نیکوکار